مدیریت (Management)

گسترش سریع مرزهای دانش و ایجاد پیچیدگی روزافزون در فرآیندها و محیط رقابت شرکتها مدیریت کیفیت خدمات ارائه شده آنها را به چالش کشیده است. امروزه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات در سازمانها و شرکتها به عنوان مسئله ای مهم و استراتژیک شناخته میشود. یکی از رویکردهای نوین حوزه ارائه سرویس ITIL که خود مجموعه ای از به روشها و تجربیات تائید شده می‌باشد. خانه پژوهش فاوا با تکیه بر این بهروش و سایر چارچوبها نظیر COBIT مجموعه ای از خدمات مشاوره ای و آموزشی را تدوین و ارائه نموره است که در زیر به بخشی از آنها اشاره می شود.

مدیریت خدمات فناوری اطلاعات - ITIL

 • طراحی و تدوین کاتالوگ سرویس Service Cataloge فنی و تجاری دپارتمان فناوری اطلاعات
 • ارزیابی میزان بلوغ سازمان
 • ارائه راهکارهای استقرار میز خدمت Service Desk در سازمان
 • طراحی ساختار سازمانی واحد خدمات فناوری اطلاعات
 • تحلیل و ارزیابی آمادگی سازمان جهت استقرار ITSM و ارائه نقشه راه متناسب
 • بهبود مدیریت خدمات فناوری اطلاعات مبتنی بر چارچوب ITIL
 • ارائه مشاوره در زمینه اخذ استاندارد مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ISO/IEC 20000:2011

مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات

 • ارائه نقشه راه و سند راهبردی مدیریت فناوری اطلاعات – IT Master Plan
 

مدیریت خدمات فناوری اطلاعات - COBIT

 • پیاده‌سازی مدیریت فناوری اطلاعات با استفاده از چارچوب COBIT 5
 • ارزیابی بلوغ مدیریت فناوری اطلاعات با استفاده از چارچوب ارزیابی

بازاریابی - Marketing

 • ارائه استراتژی مناسب جهت برقراری ارتباط با مشتری
 • تدوین مسیر بازاریابی برای جذب و جلب نظر مشتری به یک محصول یا خدمت در بازار هدف

مدیریت استراتژیک بازاریابی

 • ارائه راه‌کارهایی برای هماهنگ نمودن فعالیت‌ها و منابع بازاریابی
 • روش‌های تعیین بازارهای هدف خاص برای یک خانواده محصول یا یک محصول خاص
 • طراحی و ارائه برنامه برای اجرای عناصر آمیخته بازاریابی