ديدگاه ها

اجرای فازی Solution Method، خود را با بخش‌ها و دیدگاه‌هایی که در بخش زیر نشان داده شده است، انطباق می‌دهد:

itsm 2

 

برای هر 5 بخش (استراتژی، کسب و کار، سرویس، سازمان و تکنولوژی) 5 دیدگاه (افراد، فرایند، تکنولوژی، سازمان و یکپارچگی) وجود دارد که برای رسیدن به تعریف مؤثر و کامل از نیازمندی‌ها، موضوعات، معیارها و شرایط مدیریت مورد نیاز می‌باشد.