متدلوژی SolutionMethod دارای دو فرایند کلی تعریف نیازمندی‌ها و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات است. که خود مدیریت خدمات فناوری اطلاعات از مجموعه فرایندهای پشتیبانی سرویس و ارائه سرویس تشکیل یافته است. در ادامه متدلوژی معرفی می‌گردد.

  itsm 3

 

فرایند تعریف نیازمندی‌ها

 • استراتژی کسب وکار: چگونگی اتصال نیازهای کسب و کار کنونی به زیرساخت فناوری را نشان می‌دهد و مشخص می‌نماید چه فرایندهایی این کار را انجام می‌دهند.
 • برنامه‌ریزی سرویس: تعیین می‌کند چگونه IT خدمات داخلی و خارجی را برای سازمان فراهم می‌کند، چه فرایندهایی برای انجام این کار هستند، فرایندهای ارتباط با مشتری کدام است.
 • برنامه‌ریزی سازمانی: نشان دهنده این است که چگونه سازمان‌ها با فاکتورهای کسب و کار داخلی و خارجی که بر روی زیرساخت IT تأثیر می‌گذارد، سازگار می‌شوند، تأثیر فرهنگ سازمانی روی IT چیست، چگونه IT با سازمان‌ها مجتمع می‌شود.
 • برنامه‌ریزی فناوری: چگونه IT زیر ساخت تکنولوژیکی خود را پیرامون مدل و نیازمندی‌های کسب و کار سازمان برنامه‌ریزی می‌کند.

زمانیکه تعریف نیازمندی‌ها به پایان رسید و پشتیبانی سرویس با ارائه، مدیریت و پشتیبانی خدمات IT نشان داده شد، بهروش‌های ITIL برای توسعه فرایندهای ضروی پشتیبانی خدمات و تحویل خدمات به کار گرفته می‌شوند. این‌ها با هم یک راه‌حل ITSM را بر اساس بهروش‌های ITIL در گستره سازمان ارائه می‌دهد که برای نیازمندی‌های خاص و منحصر به فرد سازمان و کسب و کار و زیر ساخت‌های IT انطباق یافته است.

فرایند مدیریت سرویس IT

فرایند پشتیبانی سرویس

(با کلیک روی هر فرایند، کاربرگ خود ارزیابی ITIL را دانلود کنید)

 مدیریت رویداد:  فرایندهای روزانه‌ای که خدمات نرمال قابل قبول را با کمترین تأثیر در کسب و کار بازیابی می‌کنند.

 • مدیریت تغییر : روش‌ها و رویه‌های استاندارد برای مدیریت مؤثر تمام تغییرات
 • مدیریت مسئله: تشخیص علل ریشه‌ای رویدادها با تلاش برای از بین بردن و مدیریت پيش فعالانه آن‌ها
 • مدیریت انتشار: تست، بررسی و انتشار تغییرات در محیط IT
 • مدیریت پیکربندی: جنبه فیزیکی و منطقی زیرساخت و سرویس‌های IT فراهم شده
 • مدیریت عملکرد: کنترل و گزارشات روزانه به منظور فهم کارایی و سودمندی منابع
 • استمرار خدمات: مدیریت توانمندی‌های سازمان به منظور فراهم آوردن سطح لازم و ضروری از خدمات پس از بروز مشكل در سرويس
 • میز سرویس (کارکرد): یک كاركرد است نه فرایند، که نقطه مرکزی اتصال بین کاربران و IT را فراهم می‌کند.
فرایندهای تحویل سرویس

(با کلیک روی هر فرایند، کاربرگ خود ارزیابی ITIL را دانلود کنید)

 • مدیریت سطح خدمات: نگهداری و بهبود سطح سرویس برای سازمان.
 • مدیریت دسترس پذیری: بهینه‌سازی سرویس‌ها و قابلیت‌های زیرساخت IT و پشتیبانی برای به حداقل رساندن از دسترس خارج شدن خدمات و ارائه سطوح پایدار خدمات برای رفع نیازهای کسب و کار.
 • مدیریت ظرفیت: سازمان را برای مدیریت ماهرانه منابع و طرح‌های استراتژیکی برای نیازمندی‌های منابع آینده توانمند می‌سازد.
 • مدیریت مالی خدمات: مدیریت هزینه‌های مرتبط با فراهم کردن منابع مورد نیاز سازمان جهت برآورده کردن نیازها.

رویکر کلی Solution Method برای اجرای ITSM در Policy Based IT Service Management تشریح شده است. مقاله‌ی مربوط را در اين صفحه ملاحظه نمائيد.