چكيده

راهكار اجرائي SolutionMethod TM بر اساس بهروش‌های ITIL چارچوب متدولوژی سرویس برای ITSM معرفی می‌کند. تمرکز این بخش روی توانمندسازی سرویس، ارائه و مدیریت آن می‌باشد. این روش یک متدولوژی تکرارپذیر است که چندین نقطه ورود دارد اما اغلب با نیازمندی‌های کسب و کار کاربران نهایی یا مشتریان شروع شده و به سرویس‌های کامل ارائه شده برای برآورده ساختن نیازها به پایان می‌رسد.

ITSM

در بخش اجرای کلی ITSM  به اهداف سطح بالای اجرای ساختار مدیریت خدمات فناوری اطلاعات؛ چگونگی پشتیبانی چارچوب SolutionMethod TMاز مدیریت خدمات فناوریاطلاعات برای هر یک از نواحی ارائه خدمات ITIL و پشتیبانی سرویس؛ و امکان پذیر ساختن مدیریت مؤثر فناوری اطلاعات در گستره سازمان با ماهیتی سرویس گرا و شامل 5 دیدگاه مجزا و جداگانه افراد، فرایند، تکنولوژی، سازمان و یکپارچگی پرداخته شده است.

اهداف سطح بالاي كه ساختار  ITSM در بر مي‌گيرد عبارتند از:

 1. تعيين زيرساخت فناوري اطلاعات، فرآيندها و سرويس‌هاي موجود.
 2. تعيين وضعيت فناوري اطلاعات و سرويس‌هائي كه بايستي ارائه‌گردند.
 3. ترسيم نقشه راهي نمايانگر مسير رسيدن به وضعيت مطلوب از وضعيت كنوني.
 4. تعيين گام‌هاي اجرائي مورد نياز نقشه راه

راهكار اجرائي SolutionMethod™ چارچوب  ITSM است كه در برگيرنده حوزه‌هاي ارائه و پشتيباني سرويس ITIL بوده و مدلي داراي 5 فاز زير مي‌باشد.

 • ارزيابي تعيين وضعيت جاري و آغاز جمع‌آوري و درك معيارهاي ارزيابي وضعيت مطلوب
 • معماري و طراحي تدوين و توسعه طرح رسيدن به وضعيت مطلوب
 •  برنامه‌ريزي توسعه برنامه‌هاي مورد نياز جهت رسيدن به وضعيت مطلوب در مدلي داراي چند فاز
 •  پياده‌سازي پياده‌سازي و اجراي برنامه‌ها در فناوري اطلاعات و كل كسب‌و‌كار جهت رسيدن به وضعيت مطلوب
 • پشتيباني مديريت، حفظ و بهبود وضعيت مطلوب به نحوي كه قادر باشد، هرگاه نياز به تغييري حس شد انجام گردد.

در اين چارچوب  راهكار اجرائي SolutionMethod به شكل موثر و كارائي مديريت فناوري اطلاعات را قادر مي‌سازد تا در سطح سازمان عملكرد خود را توسعه دهد. اين چارچوب ديدگاه‌هاي زير را در برمي‌گيرد.

 • افراد اندازه و كيفيت تخصص و دانش.
 • فرآيند – راهكارهاي فناوري اطلاعات و سازماني، رويه‌ها، دستورالعمل‌ها، راهنماها و ... شامل ميزان پيچيدگي و پختگي
 • فناوري – تمامي زيرساخت‌هاي منطقي و فيزيكي فناوري شامل سخت‌افزار، نرم‌افزار، شبكه‌هاي ارتباطي، برنامه‌هاي كاربردي، پايگاه‌هاي داده دانش و مديريتي و ...
 • سازمان فاكتورهاي دروني و بيروني كسب‌و‌كار كه بر فناوري اطلاعات تاثيرگذار هستند، نحوه ارتباط و واسط فناوري اطلاعات و سازمان، فرهنگ سازماني موجود، مسير حركتي سازمان و تاثير آن بر فناوري اطلاعات.
 •  يكپارچگي نحوه تجميع فناوري اطلاعات در مدل تجاري، سرويس‌هائي كه فناوري اطلاعات بايد ارائه نمايد، چگونه سرويس‌ها بايستي ارائه‌گردند و چگونگي پياده‌سازي بهروشها در فناوري اطلاعات.