معرفی به شرکای تجاری

بسیاری از شرکتها با توجه به اعتبار و دقت نظر خانه پژوهش فاوا در انتخاب همکاران خود، از ما درخواست معرفی نیروهای فرهیخته و نخبه را دارند. اگر شما حائز شرایط علمی و کاری مورد نظر باشید و امکان استفاده از شما برای ما مقدور نباشد، حتما شما را به همکاران و شرکای تجاری خود معرفی خواهیم نمود.