خانه پژوهش فاوا

برگزاری دوره مدیریت استراتژیک پیشرفته

دوره مدیریت استراتژیک پیشرفته توسط متخصصین خانه پژوهش فاوا برگزار گردید.

فایل‌های مربوط به این دوره در بخش مرکز دانش بارگذاری شده است.