خانه پژوهش فاوا

اصول عملياتي 

اصول عملياتي شركت تعاوني دانش بنيان خانه پژوهش فاوا عبارتند از: 

يک- حصول اطمينان از اينکه بهبود مستمر در خدمات مشتري و بهره‌وري، جزء لازم و لاينفک در عمليات کسب و کار شركت است. 

 

براي اينکه بهبود مستمر جزء جدانشدني کسب و کار ما باشد، همه افراد دخيل در فرآيند کسب و کار شركت، اصول يکساني را به کار مي‌گيرند. اين موضوع باعث مي شود که کليه کارهايي که در راستاي بهبود کارآيي در سيستم انجام مي گيرد، با هم هماهنگ باشند. 

هدف ما رويکردي است که يگانگي در تفکر، رفتار و عمل افراد را در جريان انجام درست کارها، بيمه مي‌کند. 

دو- به همه کارکنان ابزارهاي لازم و چشم‌اندازي داده ميشود که شرايط خاص محيطي شركت را درک کنند.

انجام اين مهم، ارائه خدمات عالي و مورد انتظار را به طور اطمينان بخشي تسهيل مي‌کند. با اين نگرش به دست آمدن نتيجه درست همان قدر آسان مي شود که به دست آمدن نتيجه نادرست مشکل! 

همواره كوشيده‌ايم كه موضوع مهم کيفيت از همان ابتدا در سيستم و ساختار شركت تعاوني دانش بنيان خانه پژوهش فاوا نهادينه گردد.

 

سه- غلبه بر هر مقاومتي براي تغيير

براي تغيير از رويکرد "هنجاري" استفاده مي‌کنيم. به اين معنا که هرگز به همكاران خود "نمي‌گوييم" بايد تغيير کنند، به آنها "آموزش مي‌دهيم" که تغيير کنند. اين رويکرد باعث مي شود که همه کارکنان فهم عميقي از شرايط موجود و مطلوب سيستم پيدا نموده و دريابند که چگونه ذهنيت و رفتار آنها در قابليت‌هاي جاري سيستم، دخيل است. 

هدف ما قراردادن کارکنان در جايگاه فکري است كه قادر گردند تصميمات آگاهانه‌اي در خصوص کارشان اتخاذ کنند.

عضويت در خبرنامه

: